top of page

มาร่วมกับเรา

โครงการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน eB100

 1. สามารถช่วยเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าน้ำมัน

  1. มีน้ำมันไบโอดีเซล eB100 ขายในราคาถูกกว่าดีเซล2-4บาท​

  2. รับประกันการรับซื้อ eB100 ที่ผลิตได้ทั้งหมด

 2. เปลียนของเสียจากพืชผลไม้ที่มีน้ำตาลหรือแป้งให้เป็นไบโอดีเซล eB100

  1. เปลือกสับปะรด​

  2. กากมัน

  3. น้ำมันปาลม์เกรดดีหรือต่ำ

  4. น้ำมันพืชเก่า

  5. ข้าวเสีย...เป็นต้น

 3. ต่อยอดกากที่ได้ให้เป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์ได้อีก

  1. กากที่ได้จากการหมักเอทานอลมีโปรตีนสูง​

  2. เปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยน้ำขายหรือใช้เองได้

bottom of page