top of page

XugarFlex

กล่อง E85 ที่คนไทยไว้วางใจมากที่สุด
Best selling in Thailand! 
Export to around the world!

  • กล่อง Xugarflex E85 คือกล่อง electronic อัจฉริยะที่จะช่วยให้รถหัวฉีดเบนซินเติม E85 ได้ทันที่

  • Easy install. Support up to E100!

  • Xugarflex เป็นกล่อง E85 ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทย ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วจากกระทรวงพลังงาน และมีผู้ใช้มากกว่า 5หมื่นรายในระยะเวลา14ปีที่ผ่านมา

  • Tested by Ministry of Energy with more than 50,000 units sold!

  • Xugarflex มีรุ่นรองรับหัวฉีดแบบ Direct Injection (GDi) ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่มีการจดสิทธิบัตร

  • We support Gasoline Direct Injectors too!

  • E85 คือน้ำมันสะอาดทดแทนที่ผลิตจากอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ใช้ในรถแข่ง จึงหมันใจในประสิทธิภาพที่สู้ โดยมี Octane 105 และ ถูกกว่าเบนซิน ช่วยลดค่าน้ำมันเป็นอย่างดี

  • Ethanol is a great alternative to fossil fuel. With high Octane and performance.

E85 Auto Kit
E85 kit
E85 kit
E85 GDi kit
bottom of page